Historie Popůvek v datech

  

1349 První zmínka o existenci obce – Ješek zvaný Hrabiše vlastní jedno popluží v Komínci
1358 Ješek vlastní část Popůvek, Pešek z Troubska zbytek.
1609 Karel starší ze Žerotína vlastní celou obec a připojuje ji k panství rosickému
1642 Vpád švédských vojsk k Brnu,v Popůvkách zpustly 4 statky
1662 Vrchnost zřizuje v obci panský dvůr.
1674 Ve vsi žije 17 rodin, vinohrady vlastní 45 držitelů z více míst.
1702 Popůvky patří pod samostatný statek Troubsko.
1749 Ve 22 domech žije 135 obyvatel.
1766 Proveden soupis a ocenění půdy – tereziánský katastr.
1770 Nové rozdělení vlastnictví půdy.
1775 V obci hospodaří 9 půlláníků a 11 čtvrtláníků.
1787 Vystavěn mlýn
1796 Začíná výuka v první popůvecké škole.
1806 Vrchnost zřizuje u silnice na Jihlavu hospodu.
1834 Ve 35 domech žije 199 obyvatel (první doložený počet).
1856 Správci lesů velkostatku Aloisi Puttikovi se narodil syn Wilhem, pozdější lesní inženýr a významný speleolog.
1887 Katastr obce má 760 ha a 55 a,velkostatku patří 518 ha.
1907 Narodilo se nejvíce dětí – 25
1908 Zahájena výuka v nové školní budově.
1911 Ničivá průtrž mračen 11.5.
1912 Dokončena silnice od Vintrovny po hranice s troubským katastrem.
1919 Vysázeny „lípy Svobody“ u školy.
1920 Založen Sbor dobrovolných hasičů.
1926 Získána stavební místa pro domy v Chaloupkách.
1927 Postavena radnice a hasičská zbrojnice.
1928 Přístavba školy,zbudována silnice Popůvky-Troubsko, v obci se zastavil prezident T.G.Masaryk 11.6.
1932 Do obce zaveden 3.12. elektrický proud.
1933 Na návsi zbudována protipožární nádrž.
1934 Nový povrch státní silnice.
1945 18.dubna – Příchod jednotek Rudé armády do vsi.
1949 Založen Sokol Popůvky, zřízena mateřská školka.
1950 Obnoven a napuštěn Dolní rybník.
1951 Zahájeno hospodaření JZD, ukončeno 1968. Druhá polovina 50. let výstavba domů v Nové ulici
1970 V odpoledních a nočních hodinách 9.6. povodeň.
1971 Zahájen provoz v nové mateřské škole,zahájen provoz dálnice.
1976 Vytvoření společného národního výboru s Troubskem.
1977 Ve 152 obydlených domech žije 584 obyvatel.
1987 Otevřena nová samoobsluha.
1990 Popůvky mají opět vlastní samosprávu.
1991 Spojení základní a mateřské školy,zavedeny názvy ulic.
1995 Připojení na vodovodní síť.
1996 Dokončena rekonstrukce elektrické sítě,plynofikace obce,nová kabelizace  telefonních rozvodů a připojení účastníků.
1997 Dokončena rekonstrukce chodníků. V 90.létech zajišťuje spojení s Brnem DPMB.
1998 Výstavba silnice ne Kopaninách.
1999 Oslavy 650 let trvání obce,Popůvky mají 596 obyvatel.