Popůvky 1349 - 2010

S laskavým dovolením pana Mgr. Střechy přinášíme jedinečný dokument o historii naší obce. Pan magistr Střecha se téměř celý život věnoval studiu historie a velkou část práce patřila i naší obci. Následující rozsáhlé dílo je výsledkem jeho mravenčí píli a příspěvkem pro nás všechny, kteří v Popůvkách žijeme a zajímáme se o jejich historii:

 

Úvod

 
Během pátrání o historii Popůvek jsem shromáždil řadu poznatků. Většina byla zveřejněna v publikacích o obci, zbytek se do nich pro předem stanovený rozsah nevešel.
 
Rozhodl jsem se proto napsat podrobnější studii o dějinách obce, která by zahrnula prakticky všechny dostupné údaje .Bude uložena na obecním úřadu jako materiál pro pozdější badatele spolu s podkladovými materiály.
 
Následující stránky nejsou nějakou vědeckou prací s odkazy na prameny, ale prací srozumitelnou pro každého čtenáře a zájemce o historii obce, která uvede čtenáře do širších historických souvislostí
Řadu poznatků jsem čerpal z publikací vydaných k výročím prvních zpráv o sousedních obcích. Přehled historie původně zahrnoval období let 1349 - 2004, doplnil jsem výčet až do roku 2010, zmiňuji se krátce i o archeologických nálezech.
 
Práce je mým příspěvkem k poznání dějů v minulosti obce, snahou soustředit údaje o dění v ní, poznatky o obyvatelích Popůvek a o jejich životě.
 
                                                                                    Leden 2011 
 
                                                                                                       Mgr.Josef Střecha

Podrobné dějiny Popůvek 1349 - 2010

26.12.2014 18:25

Popůvky v letech 1945 - 1975

Koncem května 1945 se ve vesnici vytvořil revoluční národní výbor ve složení: Alois Buček, předseda, členové Augustin Limberk, Josef Pospíšil /48/, Josef Pospíšil /58/, Albín Blecha, František Fretzer, Josef Hala, František Haničinec, Karel Dolíhal, Jan Dvořáček, Jan Koukal, František Blaňka,...

—————

17.02.2013 15:20

Doba okupace a osvobození 1939 - 1945

  Po přijetí mnichovské dohody koncem září 1938 ustal v obci veřejný život. Byly rozpuštěny organizace politických stran. Z obecního zastupitelstva museli odejít Alois Buček a Augustin Limberk zvoleni za komunistickou stranu a Vilém Vyskočil, legionář. Během okupace se volby do...

—————

17.02.2013 15:06

Popůvky mezi dvěma válkami /1918-1939/ II.

  Mezi světovými válkami se zvyšuje dosažený věk zemřelých téměř o polovinu na 46 roků díky snížené dětské úmrtnosti do 10 let. Ročně umírá ve vesnici v průměru 6 osob, rodí se po 11 dětech. Snížením zletilosti na 21 roků se snižuje i věk novomanželů. Mimo manželství se narodily 4,2 % dětí....

—————

31.03.2012 19:24

Popůvky mezi dvěma válkami /1918-1939/ I

  Správce místní školy Jakub Doležal vítá vytvoření samostatného státu těmito slovy: „Jako ze sna probudil se najednou náš národ.Po třistaleté porobě spadla pouta z údů jeho. Mužové, kteří za osvobození vlasti nejen pracovali, ale i životy své nasadily, budou míti snahu a vůli, aby...

—————

31.03.2012 19:17

Obec za první světové války v letech 1914-1918.

  Ze 179 mužů narukovalo během válečných let 80, z nich 8 padlo - Augustin Blaňka, Josef Černoušek, Leopold Jeřábek, Vincenc Jeřábek, Josef Kobza, Josef Kubů, Metoděj Kula a Josef Novotný. Řada byla raněna, v ruském zajetí jich bylo 12 , v srbském 2.  V legiích bojovali: v ruských...

—————

31.03.2012 19:03

Popůvky od zrušení roboty do vzniku republiky /1848-1918/

  Patent o zrušení poddanství byl podepsán císařem Ferdinandem V. 7.září l848. Rolníci museli z.platit výkupné z roboty, domkáři platit nemuseli. Roku 1850 byla s každým rolníkem sepsána dohoda o vyproštění, v ní byly uvedeny náhrady za robotní a jiné povinnosti. Náhrada byla stanovena ve...

—————

31.03.2012 18:39

Popůvky od počátku třicetileté války/1618/ do zrušení roboty/1848/

  Žerotínové vlastnili Popůvky 66 roků, potom Karel starší ze Žerctina, významný nekatolický šlechtic, musí odejít do ciziny, proto r.1628 prodává rosické panství veliteli císařských vojsk Albrechtovi z Valdštejna.Ten o rok později prodává panství se ziskem Janovi z...

—————

19.02.2012 18:33

Popůvky v období feudální rozdrobenosti 1349 – 1609

  Nejstarší písemná zpráva o Popůvkách je z roku 1349, kdy o jejich existenci svědčí záznam, že Ješek /Jan/ z Popovic /Popůvek/ získává darem od Petra z Rosic jedno popluží ve vsi Komínec. Popluží byl díl půdy obdělávané ve vlastní režii vrchností, její poddaní na ní...

—————