Vznik sdružení Popůvky bez hluku

28.03.2010 17:51

Dne 10.12.2009 vzniklo v Popůvkách občanské sdružení Popůvky bez hluku, které je iniciativou pana Jaroslava Konečného z ulice Střední v nové zástavbě. Požádal nás o zveřejnění stanov tohoto sdružení s tím, že pokud budou mít spoluobčané zájem se více dozvědět o této iniciativě, mohou se na něj obrátit.

Níže tedy zveřejňujeme celý text s tím, že si jej můžete případně také stáhnout ve formátu pdf, jak je přiložen na konci tohoto článku.

 

STANOVY

občanského sdružení

”Popůvky bez hluku”

  

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 

1) Název sdružení je: ” Popůvky bez hluku ” (dále jen ”sdružení”);

 

2) Sídlo sdružení je na adrese:

 Bc. Jaroslav Konečný, Střední 22, 664 41 Popůvky.

 

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;

 

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují občané Popůvek a přilehlých obcí se zájmem o vybudování protihlukové stěny u dálnice D1 a celkové snížení hlučnosti v obci a jejím okolí.

 

čl. II

Cíle činnosti

 

Cíle sdružení jsou:

— ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení; (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny)

— ochrana životního prostředí (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o vodách)

— ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;

— tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;

 

čl. III

Náplň a Formy činnosti

 

 

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

 

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního, zejména:

— praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;

— kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl cíle podobné nebo stejné;

— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;

— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);

— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;

— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;

— osvětová činnost.

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

  

 

čl. IV

Členství ve sdružení

 

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let, fyzická i právnická osoba.

 

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů  výboru.

 

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

4) Členství zaniká

— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;

— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

— nezaplacením členských příspěvků;

— úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení;

 

5) Člen má právo

— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;

— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;

— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

 

6) Člen má povinnost

— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení;

 

čl. V

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

— členská schůze

— výbor a předseda sdružení

 

čl. VI

Členská schůze

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

 

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

 

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 

4) Členská schůze

— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech přítomných členů sdružení

— volí výbor sdružení;

— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;

— přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena;

— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

 

čl. VII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

 

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi.

Výbor sdružení

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;

— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti;

 

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

čl. VIII

Zásady hospodaření

 

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, nějaké služby…) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

čl. IX

Okolnosti zániku sdružení

 

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

 

 

Tyto Stanovy občanského sdružení ”Popůvky bez hluku” byly schváleny ustavující schůzí dne 10.12.2009 v Popůvkách, ulice Střední 22. 

 

 

Bc. Jaroslav Konečný                                         Ing. Martina Brücknerová

předseda o.s. ”Popůvky bez hluku”                   místopředseda o.s. ”Popůvky bez hluku”

 

Stanovy ke stažení ve formátu pdf.

 

 

 

 

—————

Zpět