Augšperský potok

Augšperský potok je přírodní památka ( vyhlášená 1. května 1989) o rozloze 1,8 ha zařazená v kategorii zvláště chráněných území České republiky ( podle Zák. 114/92 Sb. ). Potok pramení pod Masarykovým okruhem, kde vytéká z tunelu a poté co proteče přírodní památkou vtéká jako levostranný přítok do Augšprského potoku a následně napájí rybníky v Popůvkách ( Horní a Dolní rybník ) a poté míří k řece Bobravě. Nachází se v nadmořské výšce 330 - 370m.

 

Turistická mapa PP Augšperský potok

Důvodem ochrany Augšperského potoka je krásné údolí s meandrujícím potůčkem v jehož okolí jsou zamokřené, místy až bažinaté louky. Tyto louky byly do roku 1994 pravidelně koseny, později bylo od tohoto hospodaření upuštěno. Pravidelné zásahy byly obnoveny před několika lety. Jedná se o kosení travních ploch a odstraňování náletových dřevin.

 


 Louky na konci PP

Geologické podloží tvoří vyvřelé horniny Brněnského masivu. Na nich se na usazeninách vytvořily glejové půdy. Louky v aluviu potoka navazují na všech stranách na souvislé lesní hospodářské porosty. Ve střední části území louky přerušují malé porosty s olší lepkavou Alnus glutinosa vzácně i s olší šedou Alnus inkana.  Potok i mělké tůně a zamokřené části louky jsou vhodným biotopern pro celou řadu živočichů zejména obojživelníků a plazů. Najdeme zde skokana hnědého Rana temporaria, užovku obojkovou Natrix natrix, na sušších místech slepýše křehkého Anguis fragilis a ještěrku obecnou Lacerta agilis. V korytě potoka můžeme spatřit larvy chrostíků řádu Trichoptera ukryté ve schránkách slepených z kamínků a větviček.

   

Začátek PP Augšperský potok pod Masarykovým okruhem

Rostlinstvo tvoří mozaiku společenstev od vysokých ostřic na nejvlhčích místech po travinobylinná společenstva na suchých místech. Bohatý keřový lem kolem luk tvoří slivoň trnka Prunus spinosa, krušina olšová Frangula alnus, bez černý Sambucus nigra svída krvavá Comus sanquinea, kalina obecná Vibumum opulus a další keře. V lučních společenstvech se střídá celá řada bylin na různých stanovištích. Stinné plochy s vysokým obsahem humusu obsazuje kopřiva dvoudomá Urtica doica, přeslička lesní Eqisetum sylvaticum, světlejší místa pak bršlice kozí noha Aegopodium podagraria, máta dlouholistá Mentha longifolia, kuklík potoční Geum rivale. Silně podmáčená místa obsazují vysoké ostřice Carex sp. V lučních porostech se uplatňuje psárka luční Alopecurus pratensis, srha říznačka
Dactylis glomerata, třezalka tečková Hypericum perforatum, kakost luční Geranium pratense a další druhy. Narušované plochy například po rytí prasete divokého obsazuje pionýrský podběl lékařský Tussilago farfara. Koncem léta louka bohatě rozkvétá jedovatým ocúnem jesenním Colchicum autumnale. K nejvýznamnějším druhům patří charakteristické druhy podmáčných luk chráněný prstnatec májový Dactylorhiza majalis, bradáček vejčitý Listera ovata a kozlík dvoudomý Valeriana dioica. Na svazích údolí nalézáme lesní porosty s převážným zastoupením habru.

   

Ocún jesenní   


Údolím Augšperského potoka prochází žlutě značená turistická trasa vedoucí z Kývalky do Žebětína.

 

Zajímavý článek k původu názvu potoka si můžete přečíst v záložce Augšperský nebo Aušperský.

Jak vidí Augšperský potok Ivča a Jirka: Kolem Augšperského potoka, Popůvek a autodromu