Zaplevelené pozemky ničí životní prostředí !

Po celou dobu výstavby rodinných a bytových domů v lokalitě Pod šípem se obyvatelé této oblasti potýkají s problémem neudržovaných pozemků určených k výstavbě. Tento problém začal již v období, kdy firma Vaňura zahájila prodej pozemků a trvá doposud a je stále horší. V současné době zaplevelené a neudržované pozemky již obtěžují i obyvatele nově postavených rodinných domů a bytů. 

Zaplevelené pozemky jsou zdrojem alergenů, jsou vytvářeny podmínky pro poškozování okolních pozemků a zahrad přenosem semen větrem, nehledě na estetickou stránku věci. 

Zaplevelení menších ploch v obci je zcela dle zákona o obcích v kompetenci příslušného obecního úřadu. 

Státní rostlinolékařská správa vykonává dle zákona č.326/2004 Sb. v rostlinolékařské péči rostlinolékařský dozor nad dodržováním povinnosti fyzických a právnických osob.

 

 Dle § 3 odst.(1) písm a) téhož zákona jsou povinni vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného důvodu, zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organiznů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, nebo nedošlo k poškození životního prostředí, ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. 

Fyzické osobě , která se dopustila přestupku dle § 3 může obecní úřad uložit pokutu do max výše 30 000 Kč.

Právnické osobě lze za totéž uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

 

Od obecního úřadu neustále slyšíme, že má málo finančních prostředků, zde je prostor k jejich získání. Současně vyzývám Výbor životního prostředí aby se touto situací konečně vážně zabýval.