Věci veřejné

Volební program

 

Pojďte s námi volit změnu: spravedlnost, slušnost a úctu k občanům

Náš cíl: Prosazování zdravé politiky ve všech sférách komunálního života. Kultivovaný a nezaujatý přístup k občanům, který se zaslouží o vytvoření dynamicky se rozvíjející obce.
Zavedeme systém řízení obce, který bude navazovat na základní programová prohlášení politické strany Věci veřejné. 


Nový přístup ke správě obce a úřadu

- Zavedeme etický kodex zastupitelů a pracovníků obecního úřadu.
- Budeme prosazovat transparentnost veřejných zakázek, zadávání podmínek na internetu, zveřejňování informací o průběhu výběrového řízení, a to včetně počtu a jmen uchazečů nebo rozdělení hlasů v komisi. Budeme jmenovitě uvádět výsledky hlasování členů rady obce a zastupitelstva obce.
- Zavedeme referenda občanů při rozhodování o obecních projektech.
- Budeme provádět pravidelné vnitřní audity v institucích zřizovaných obcí.
- V návaznosti na snížení výdajů na zastupitelstvo ze současných 1,1 milionu o minimálně 25 % prosazujeme redukci počtu obecních zastupitelů z 15 na 11. Uspořené prostředky použijeme na realizaci stanovených cílů a další zefektivnění práce zaměstnanců obecního úřadu.


Sociální oblast

- Budeme podporovat základní motto sociálního programu strany Věci veřejné:
- „Sociální dávky: potřebným ano, příživníkům ne. Důchodová reforma: v mládí odpovědnost, ve stáří jistota.“
- Budeme rozvíjet projekt sousedského hlídání dětí.
- Budeme podporovat rozšíření obecní mateřské školky a zkvalitnění jejích služeb.


Oblast zájmových aktivit, rodiny a bydlení

- Podpoříme všechny organizace zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež jako nejlepší prevenci rozvoje škodlivé závislosti a trestné činnosti.
- Prosadíme vytváření dalších sportovních a volnočasových prostranství, například vybudování inline stezky s možností finanční dotace z fondů EU.
- Budeme usilovat o vytvoření relaxační zóny kolem rybníka, propojení cesty k rybníku a osázení cesty lavičkami.
- Budeme apelovat na obyvatele, aby se v obci Popůvky přihlásili k trvalému pobytu. Tím zvýšíme příjmy obce.


Oblast životního prostředí a dopravní obslužnosti

- Zaměříme se na čistotu veřejných prostranství. Zajistíme rozmístění dostatečného množství odpadkových košů s hygienickými pomůckami pro majitele psů.
- Budeme aktivně vystupovat proti snižování počtu zelených ploch.
- Chceme zvýšit frekvenci svozu komunálního odpadu tak, aby probíhal jedenkrát týdně.
- Budeme podporovat rozšíření dopravní obslužnosti o spoje ve směru na Bystrc, Komín, Královo pole.

Obec Popůvky se na základě uzávěrek dálnice stává průjezdní obcí, proto chceme: 
- Řešit příspěvek na údržbu obecních silnic. 
- Pro zvýšení bezpečnosti dopravy v obci zvážit možnost výstavby kruhového objezdu na křižovatce ul. Jihlavská a ul. Chaloupky (u restaurace Vintrovna) či alespoň výstavby zpomalovacích ostrůvků, hrazené z fondů EU.
- Zabezpečit další pokračování výstavby protihlukové stěny na dálnici D1, hrazené z fondů EU.
- Řešit dopravní obslužnost vzhledem k pokračující výstavbě obce tak, abychom minimalizovali její negativní vliv na stávající infrastrukturu.


Oblast podnikání

- Budeme podporovat rozvoj obchodu a služeb v obci.

 

Jednotliví kandidáti:

 

1)    Černá Šárka Ing., 35 let, ekonom
Věci veřejné
Popůvky 

2)    Křivánková Petra DiS., 32 let, fyzioterapeut
Věci veřejné
Popůvky 

3)    Pantělejev Libor Ing. Ph.D., 36 let, vysokoškolský učitel
Věci veřejné
Popůvky 

4)    Malášek Michal, 46 let, podnikatel
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

5)    Pavloušková Zina Ing. Ph.D., 47 let, vysokoškolský učitel
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

6)    Hamrla Miroslav MgA., 37 let, učitel
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

7)    Vlk Jiří, 46 let, podnikatel
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

8)    Křivánek Daniel , 36 let, obchodní referent
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

9)    Oberreiter Rostislav, 53 let, živnostník
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

10)    Kocián Zdeněk, 41 let, živnostník
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

11)    Vojtkuláková Barbora, 21 let, student
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

12)    Tesařová Hana Ing. Ph.D., 31 let, mateřská dovolená
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

13)    Lossmann Richard Ing., 36 let, manažer
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

14)    Šimáková Veronika, 23 let, obchodní referent
Bez politické příslušnosti
Popůvky 

15)    Tvrzník Pavel Dr. Ing., 47 let, manažer
Bez politické příslušnosti
Popůvky