Likvidace přírody

Opět jsme svědky toho, jak v tomto státě některé podniky naprosto nerespektují nutnost ochrany přírody a zneužívají svého monopolního postavení tím, že si sami stanovují podmínky, jak se k přírodě chovat.

Jedním z těchto podniků je energetika, která stanovením ochranných pásem podél energetické rozvodné sítě totálně bezmyšlenkovitě devastuje přírodu.

Popůvským katastrem prochází síť VVN 400 kW, která podle energetického zákona má ochranné pásmo o šířce 72 m. Tato ochranná pásma nerespektují ani  Územní systém ekologické stability, ani lokální biocentra.

V naší obci má funkci lokálního biocentra plnit plocha vymezená vodní plochou Horního rybníka s přilehlými mokřadními a lužními porosty. Do letošního roku  byla tato jedinečná lokalita zásahu energetiků ušetřena. Na přiložených fotografiích uvidíte, jak necitlivě byla celá tato lokalita devastována. Kácení bylo zahájeno dokonce v průběhu vegetačního období na přelomu měsíce dubna a května , úspěšně bylo dokončeno v prosinci. Je zajímavé, že desítky let tato lokalita energetikům nevadila a v době, kdy stromy již nerostou do výšky, kdy by hrozilo nebezpečí příliš velké blízkosti větví k vodičům, ale spíše pomalu začínají odumírat musí energetický moloch uplatnit své právo a tento mimořádně pěkný a zajímavý kout naší obce zlikviduje. Pro zajímavost uvádím, že jeden ze stromů vysázený při obnově rybníků na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století měl kmen o průměru 110/120 cm obvod kmene 380 cm. Samozřejmě tento byl pokácený jako jeden z prvních. 

Co to vlastně biocentrum je?

Biocentrum je krajinná plocha, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného, či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.Takto definuje tento pojem  učebnice „Krajinná ekologie“.

Bohužel naše obec přišla díky bezohlednosti energetiků o jedinečný biotop, který byl součástí Územního systému ekologické stability, současně také přišla o jediné lokální biocentrum, které bylo zakotveno v nedávno odsouhlaseném územním plánu obce.

 


Totální devastace lokálního biocentra

/album/totalni-devastace-lokalniho-biocentra/prosinec-2010-013-jpg1/
/album/totalni-devastace-lokalniho-biocentra/prosinec-2010-021-jpg1/
/album/totalni-devastace-lokalniho-biocentra/prosinec-2010-034-jpg1/
/album/totalni-devastace-lokalniho-biocentra/prosinec-2010-035-jpg1/

—————


Kácení ve vegetační sezoně

/album/kaceni-ve-vegetacni-sezone/p1030238-jpg/
/album/kaceni-ve-vegetacni-sezone/p1030270-jpg/

—————


Jak to vypadalo předtím

/album/jak-to-vypadalo-predtim/p1010764-jpg/
/album/jak-to-vypadalo-predtim/p1010765-jpg/
/album/jak-to-vypadalo-predtim/p1010766-jpg/
/album/jak-to-vypadalo-predtim/p1020371-jpg/

—————