Kolikrát ještě dostanou občané Popůvek přes hubu?


Stojí za zamyšlení, jak se v posledních letech chová stavební úřad  nestandardně vůči nepořádkům a neplnění podmínek stavebního zákona v obci Popůvky

Případ první:

    Změna původního územního rozhodnutí „Infrastruktura pro obytný soubor Popůvky III. Etapa, lokalita Pod Šípem v Popůvkách č.j.S t-144 2007/Cha ze dne 9.5.2007 umožnila výstavbu bytových domů až o výšce 3 podlaží, místo původně plánovaných RD s jedním bytem.

 

Původní návrh parcelace


    Tato změna zásadně změnila charakter výstavby v celé lokalitě, podle mého názoru jednoznačně negativně. Nikdy nebylo následně zveřejněno stavební povolení s vyvěšením projektové dokumentace, aby občané viděli jaké obludárium v Popůvkách vznikne.
    Změna proběhla s kladným vyjádřením obecního úřadu Popůvky č.j. 1361/06 ze dne 19.12.2006. Všechno proběhlo podle vyjádření odpovědných úředníků v souladu se zákonem, kritika ze strany občanů, především těch co si koupili pozemky v sousedství pro výstavbu jednobytových domků jak bylo původně plánováno byla tvrdě odmítána.Na dotaz u odboru územního plánu co si o celé situaci myslí bylo řečeno,že se jim to taky nelíbí ale co mají dělat, když  bytovky již stojí.

Současný stavPřípad druhý:

    V polovině srpna 2008 bylo veřejnou vyhláškou zahájeno spojené územní a stavební řízení na stavbu RD na p.č.709/33 v Popůvkách.V té době se již několik týdnů vesele stavělo, ke dni zveřejnění vyhlášky bylo zahájeno zdivo II.n.p.,v rozkopané veřejné obecní komunikaci bylo provedeno napojení kanalizačních přípojek. Na stavbě byla vyvěšena tabulka  STAVBA POVOLENA ze dne 8.1.2007 patřící úplně jiné stavbě.
    Na upozornění, že se jedná o černou stavbu bylo veřejnou vyhláškou správní řízení zastaveno dne 18.9.2009 s možností odvolání.
    Dodatečné povolení bylo vydáno 18.11.2008 s nabytím právní moci 18.12.2008.Na dotaz proč nebylo toto oznámeno veřejnou vyhláškou bylo sděleno: Řízení o dodatečném povolení stavby se řídí podle ustanovení stavebního zákona platné pro stavební řízení.To znamená, že oznámení o zahájení a vlastní rozhodnutí se oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům.Nejedná se už o územní řízení, tudíž se neoznamuje veřejnou vyhláškou a jednání není veřejné. To je obdobná situace jako v případě prvním.
    Rozhodnutím ve správním řízení 4.6.2009 byla za použití § 180 uložena pokuta ve výši 10 000 Kč.Možnost pokuty pro právnickou osobu za tak závažné porušení stavebního zákona je do 1 mil.Kč.Výše pokuty je výsměchem všem řadovým stavebníkům a jenom dokumentuje, že právnické osoby které mají dostatek finančních si mohou dovolit cokoliv.
    Do dnešního dne není opravena veřejná obecní komunikace a navíc byla vedena složitá jednání o možnosti průchodu kolem této stavby k rybníku, ačkoliv v původním plánu parcelace pozemků byl tento průchod zakreslen.Jaké byly stanoveny podmínky od OÚ při vydání souhlasu k této stavbě?
    Velice by mne zajímalo,zda by byl SÚ a obec tak benevolentní vůči soukromé osobě, která by stavěla na černo pod falešnou tabulkou  STAVBA POVOLENA.

 

        Falešná tabulka pod kterou byla                Rozestavěnost v době žádosti o

                 stavba zahájena                                     vydání st.povolení

  

             Takto vypadala stavba v době                     Zbytky rozebrané obecní

                    vydání st.povolení                                        komunikace

Případ třetí:

Již několik měsíců probíhá na obecním pronajatém pozemku na křižovatce ulice Veselské

  • stavební činnost bez stavebního povolení
  • bez  souhlasu majitele pozemku,kterým je obec Popůvky
  • v rozporu s nedávno projednaným a odsouhlaseným územním plánem obce
  • v rozporu s bezpečností silničního provozu

Podrobně je situace popsaná v příspěvku „Dodržování předpisů pro některé občany neplatí, aneb JÁ si budu dělat co chci“.
Přesto, že obecní úřad již 2x zaslal stavebnímu úřadu Střelice záporné stanovisko s touto činností, vydal tento USNESENÍ, ve kterém se určuje stavebníkovi předložit do 31.1.2010 k žádosti o možném dodatečném stav.povolení doklady jako k žádosti o stavební povolení.Jinak bude nařízeno odstranění stavby.

Skutečně s napětím očekávám, jaké bude konečné rozhodnutí stavebního úřadu.Možná bude vydáno dodatečné stavební povolení, protože úřady se v mnoha případech chovají jako neomezení páni bez ohledu na potřeby občanů ,pravidla a zákony.

Nevím co k tomu víc dodat, připadám si jako v Karlových Varech.


Máte něco zajímavého k tomuto tématu?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.