Dodržování předpisů pro některé občany neplatí, aneb „já“ si budu dělat co chci.

Již několik měsíců probíhá na pronajatém obecním pozemku na křižovatce ulice Veselské 

  • stavební činnost bez stavebního povolení
  • bez vyjádření a souhlasu majitele pozemku
  • v rozporu s nedávno projednaným a odsouhlaseným územním plánem obce Popůvky
  • v rozporu s bezpečností silničního provozu

Proč o to píši?

Již při zahájení stavební činnosti byl majitel nemovitosti upozorněn, že jeho konání je v rozporu s právními předpisy. Protože bylo ve stavbě pokračováno, byl obecní úřad upozorněn, že on je tím, kdo rovněž porušuje právní předpisy tím, že trpí stavební činnost na svém pozemku bez řádného povolení.

Ptám se proto, proč obec investovala několik stovek tisíc do zpracování územního plánu, když jeho dodržování není schopna zajistit? 

Jenom pro zajímavost uvedu několik bodů z odůvodnění územního plánu: 

V oddíle 3.3 Pěší a cyklistický provoz je uvedeno: 

Zatím chybí souvislý chodník mezi ulicemi Chaloupky a Pod vinohrady, kde probíhá intenzivní výstavba rodinných domů.Tento úsek místní komunikace je nutno vybavit oboustranným chodníkem vzhledem k velké kumulaci chodců směřujících k autobusové zastávce a občanské vybavenosti v historické části obce včetně školy 

 

V oddíle 3.5 Ochrana technické infrastruktury je uvedeno: 

3. Ochranné pásmo kanalizace je 1,5 m od okraje potrubí

4. Ochranné pásmo vodovodu je 1,5 m od okraje potrubí

7. Ochrana dopravní infrastruktury – rozhledové pole úrovňových křižovatek.

Paprsky rozhledového pole jsou v průjezdném úseku na silnicích pro rychlost 50 km/hod 35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod 15 m od středu křižovatky.Dále vyhláška č.369/2001 Sb říká, že chodníky musí být široké nejméně 1 500 mm.Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovacích podkladů,při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování, provádění a kolaudací staveb. 

Všechny tyto body dané územním plánem obce jsou porušeny

  

Samostatnou kapitolou je,že celá stavební činnost je prováděna bez stavebního povolení nebo ohlášení.Toto musí mít podle stavebního zákona veškeré ploty, které hraničí s veřejnými pozemními komunikacemi.a veřejným prostranstvím, součástí tohoto povolení je samozřejmě vyjádření všech správců sítí,které jsou stavební činností dotčeny. 

Nejpikantnější na celé záležitosti je to, že stavebník je voleným zastupitelem,členem obecní rady, ale především členem Výboru územního rozvoje ,který by měl na dodržování stanovených pravidel územního plánu a předpisů souvisejících s výstavbou v obci dohlížet. 

Obecní úřad zaslal 3.9.2009 žádost o prošetření celé záležitosti na stavební úřad Střelice, bude mne velice zajímat, jaké závěry oba úřady k výše uvedenému porušování platných předpisů udělají.