Stavební povolení výstavby PHS

10.04.2010 16:44

Na stránkách Ministerstva dopravy ČR je k nalezení povolení ke stavbě protihlukové stěny v úseku Popůvky z podzimu 2008. Platnost povolení je dva roky a pokud se s pracemi nezačně, pozbyde platnosti v září 2010. V Popůvkách vzniklo sdružení Popůvky bez hluku. Podaří se snad jemu prosadit aby se výstavba započala v termínu? Nebo je to ještě v silách stávajícího zastupitelstva? Níže přikládám celkové znění stavebního povolení. Dokument si můžete také přečíst přímo na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

ROZHODNUTÍ

 

Stavební povolení

 

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 13, 658 30 Brno, podal dne 19.8.2008 dopisem č.j. at.6/Mu/08/1638 ze dne 15.8.2008 žádost o stavební povolení pro stavbu „Protihluková stěna Popůvky v km 185,000 – 186,400 dálnice D 1 vpravo“. Stavebník žádost doplnil dne 26.9.2008 dopisem č.j. at.6/Mu/08/D/0013 ze dne 24.9.2008. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

            Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic a rychlostních silnic ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo předložený návrh podle § 111 stavebního zákona a na základě projednání návrhu ve stavebním řízení rozhodlo takto:

Stavba „Protihluková stěna Popůvky v km 185,000 – 186,400 dálnice D 1 vpravo“ v rozsahu výše uvedených stavebních objektů se podle § 115 stavebního zákona povoluje.

 

Základní údaje o stavbě:

Místo stavby:  Jihomoravský kraj, okres Brno venkov, obec Popůvky, katastrální území Popůvky u Brna p.p.č. 111, 1635, 1636, 1637/1, obec a katastrální území Troubsko p.p.č. 1478

Investor:         Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4

Projektant:      Dopravoprojekt Brno, a.s., Kounicova 13, 65830 Brno,

            Ing. Vladimír Wohlgemuth, ČKAIT 1003550

Zhotovitel:                                          dle výsledku výběrového řízení

Předpokládané zahájení stavby:        09/2009

Předpokládané dokončení stavby:     09/2010

Předpokládané náklady:                    55 mil. Kč

 

Druh a účel povolované stavby:

Novostavba – úprava a dostavba stávající protihlukové stěny Popůvky vpravo na dálnici D 1.

Navrhovaná stavba protihlukové stěny z absorpčních stěnových panelů odstraní nadměrné zatížení části zastavěného území obce Popůvky hlukem z provozu dálnice D 1.

 

Stručný popis stavby:

Stavba zahrnuje zejména rozebíratelnou protihlukovou stěnu (PHS) z absorpčních stěnových panelů v celkové délce 1400 m. Nově budované úseky budou navrženy v pravé nezpevněné krajnici D 1. Požadovaná účinná výška je 3,50 – 4,50 m. Úseky PHS u mostů ev.č. D1-220 a D1-221 v délce cca 48,00 m a 42,00 m jsou navrženy z neprůhledných panelů umístěných na samostatných ocelových příhradových konstrukcích, nezávislých na nosné konstrukci mostu. Stávající PHS vpravo mimo most D1-220 se v délce 118,00 m opraví a v souladu s hlukovou studií zvýší na 4,50 m. Stávající PHS na mostě D1-220 se nebude zvyšovat, ale z NK mostu se odstraní. Dále jsou navrženy vegetační úpravy rubu stěny a obnova vodorovného dopravního značení dálnice D 1 v úseku PHS.

 

Pro provedení stavby se stanoví pro stavebníka tyto podmínky:

1.         Předmětná stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.

2.         Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.

3.         Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.

4.         Stavebník zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí na staveništi.

5.         Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.

6.         Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.

7.         Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi.

8.         Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace.

9.         Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci investic souvisejících s předmětnými objekty stavby.

10.       Při výjezdu automobilů a mechanismů ze staveniště na pozemní komunikace nesmí docházet ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, proto stavebník u výjezdu na pozemní komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník její bezodkladné čištění.

11.       Stavebník před zahájením stavebních prací projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy.

12.       Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.

13.       Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, event. k ničení míst jejich biotopů.

14.       Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy, či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami.

15.       Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.

16.       V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.

17.       Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.

18.       Stavba bude dokončena nejpozději do konce roku 2010.

19.       Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.

20.       Stavebník zajistí, aby vodorovné a svislé dopravní značení na dálnici D 1 odpovídalo aktuálnímu Stanovení místní (resp. přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydanému Ministerstvem dopravy.

21.       Stavebník zajistí splnění požadavků, daných v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.j. 5289/2008/BM/HOK ze dne 6.6.2008:

a)         Před vydáním kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu budou předloženy výsledky měření hluku z provozu dopravy na dálnici D 1, prokazující v dotčených chráněných prostorech vlevo i vpravo od dálnice D 1 nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, které jsou upraveny v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

22.       Stavebník zajistí splnění požadavků, daných v koordinovaném stanovisku odboru životního prostředí Městského úřadu v Šlapanicích zn. OŽP/29018-08/5919-2008/BER ze dne 16.6.2008:

a)         Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou předloženy před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady vynikající při stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v § 2 a § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

23.       Stavebník zajistí splnění požadavků, daných ve vyjádření Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, ev.č. HSBM-4-41-72/1-OPST-2008 ze dne 12.3.2008:

a)         V souladu s § 18 a 21 vyhlášky č. 137/1998 Sb., pro zajištění účinného zásahu požárních jednotek při hašení a zásahových pracích musí při realizaci zůstat zachován průjezd pro požární vozidla

24.       Stavebník zajistí splnění požadavků, daných ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 21188/08/MBO/MM0 ze dne 22.2.2008.

25.       Stavebník zajistí splnění požadavků, daných ve vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., zn. 1014/Ke/08 ze dne 28.2.2008.

26.       Stavebník zajistí splnění požadavků, daných ve vyjádření E-ON Česká republika, s.r.o., zn. RYPAL – Z060807112 ze dne 10.3.2008.

 

Současně toto rozhodnutí navazuje zejména na:

          územní rozhodnutí, vydané odborem – stavebním úřadem Obecního úřadu Střelice dne 23.11.2007 pod č.j. St-1249/2007/Char.

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu stavebního řízení vznesl účastník řízení A.C.E. Media Ventures, Inc., Žirovnická 2, 10617 Praha 10, níže uvedenou námitku, o které speciální stavební úřad rozhodl takto:

          Požadujeme přizpůsobení případných vegetačních úprav tak, aby nebyla narušena viditelnost reklamního zařízení naší společnosti v km 185,6 vpravo.

Námitka se zamítá

 

Odůvodnění:

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupený společností Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 13, 658 30 Brno, podal dne 19.8.2008 dopisem ze dne 15.8.2008 žádost o stavební povolení pro stavbu „Protihluková stěna Popůvky v km 185,000 – 186,400 dálnice D 1 vpravo.“ Stavebník žádost doplnil dne 26.9.2008 dopisem č.j. ze dne 24.9.2008. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Ministerstvo dopravy svým opatřením č.j. 744/2008-910-IPK/3 ze dne 2.10.2008 oznámilo zahájení stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a dotčeným obcím. Současně upozornilo účastníky řízení i dotčené orgány, že mohou své námitky, resp. svá stanoviska k předmětné stavbě uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Rovněž upozornilo účastníky řízení, že k připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení nebude přihlížet.

            Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, a to předem na odboru infrastruktury Ministerstva dopravy a následně při ústním jednání.

            Protože jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro její provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě.

            V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobami s příslušnou autorizací.

            Byl doložen souhlas obecného stavebního úřadu podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydaný odborem stavebním úřadem Obecního úřadu Střelice dne 29.5.2008 pod č.j. St-574/2008/Char. Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů doložená ke stavebním řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.

            Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení, z hlediska koordinace stavebních aktivit v předmětné lokalitě. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

            Ke stavbě ve výše uvedeném rozsahu uplatnil námitku účastník řízení A.C.E. Media Ventures, Inc., Žirovnická 2, 10617  Praha 10, ve které požaduje přizpůsobení případných vegetačních úprav tak, aby nebyla narušena viditelnost reklamního zařízení společnosti v km 185,6 vpravo. Obdobnou námitku jmenovaný účastník uplatnil v územním řízení a tento požadavek byl zahrnut do podmínky č. 3.11 územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí je v právní moci a podmínka je tedy vymahatelná. Jelikož ve smyslu § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám, které byly uplatněny v územním řízení, nepřihlíží, byla námitka speciálním stavebním úřadem zamítnuta.

            Ve výroku citované územní rozhodnutí, které předcházelo vydání tohoto stavebního povolení a na které toto stavební povolení navazuje, obsahuje další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

            Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby „Protihluková stěna Popůvky v km 185,000 – 186,400 dálnice D 1 vpravo“ nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl speciální stavební úřad způsobem, uvedeným ve výroku.

Současně speciální stavební úřad konstatuje, že v souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona lze předmětnou stavbu po jejím dokončení užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).

 

            Poučení:

            Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat rozklad k ministru dopravy prostřednictvím odboru infrastruktury Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15  Praha 1, ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení.

            Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

           

V Praze        . listopadu 2008

 

 

Ing. Josef Kubovský

ředitel

Odbor infrastruktury

 

—————

Zpět